จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทคัดย่องานวิจัย : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ชื่องานวิจัย : การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ผู้วิจัย : นางอรัญญา กิมภิระ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางในด้านการเตรียมการ ด้านการดำเนินการและด้าน การจัดทำรายงาน ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ประชากรคือผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จำนวน 35 คน
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการเตรียมการเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ด้านการเตรียมการในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/และกำหนดบทบาทหน้าที่การควบคุมระบบงานประกันคุณภาพภายในเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการเตรียมบุคลากรแกนนำของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่บุคลากรของวิทยาลัย ในด้านการดำเนินการพบว่าโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานประกันคุณภาพแต่ละมาตรฐานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีความพยายามดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและในด้านการจัดทำรายงานพบว่าผลการสำรวจความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจำปี มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา มีการรวบรวมผลการดำเนินงาน ผลการประเมินเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของแต่ละมาตรฐานเผยแพร่รายงานต่อบุคลากรของวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชนและสาธารณชน ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิดที่สำคัญในทุกด้านคือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อย ควรพัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจในทุกขั้นตอนโดยจัดประชุมสัมมนา จัดหาเอกสารคู่มือการดำเนินงานและการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีความพร้อม มีระบบการประกันคุณภาพเป็นแบบอย่างได้
นอกจากนี้ควรนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สำคัญผู้บริหารควรให้ความสนใจ นิเทศ กำกับ ติดตามผล มีการให้ ความช่วยเหลือและกระตุ้นการดำเนินงานตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานที่วางไว้ให้ครบ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2 ความคิดเห็น:

K.kancharee กล่าวว่า...

อ่านแล้ว ได้ประโยชน์ ตรงใจนักประกันคุณภาพค่ะ

Aranya Kimpira กล่าวว่า...

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ให้ความสนใจเข้ามาอ่านบทความ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บทความนี้อาจจะเกิดประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป